Sbírky

Počátky Sbírky Muzea v Ivančicích spadají již do 90. let 19. století. Sbírkový fond budovaný po celou dobu existence muzea obsahuje řadu významných a cenných předmětů z různých oborů lidské činnosti. Základ sbírky tvoří předměty získané do muzea v době působení muzejního spolku (1893-1951).

Archeologický fond dokládá kontinuální osídlení regionu od starší doby kamenné po celé období pravěku, středověku až po novověk. Bohaté osídlení v době bronzové dokládají např. žárové pohřebiště z Tetčic, sídliště z Budkovic, osídlení z doby halštatské zase sídliště z Rajhradu. Hojně jsou ve sbírkách zastoupené doklady středověkého osídlení Ivančic. Významné působení Jednoty bratrské v Ivančicích ilustruje početná kolekce archeologických artefaktů z lokality Sbor, stavební vývoj centra města v době vrcholné gotiky a renesance zase výzkum tzv. staré radnice. Mezi zajímavosti fondu patří unikátní kolekce kamnových kachlů, povětšinou pocházejících z produkce místních dílen. Nejnovějším obohacením fondu je například nález zcela dochovaného meče s číškovitou rukojetí z doby bronzové.

Historické sbírky zahrnují široké spektrum předmětů a materiálů z období od středověku až do 20. století. Najdeme zde například předměty z vybavení domácností, doklady řemeslné výroby, cechovní památky, doklady technického vývoje, ale i tiskoviny či písemnosti. Nachází se zde sbírka zbraní, hodin a také cínu, z níž nejvýznamnější je konvice ivančického hrnčířského cechu datovaná r. 1543. K zajímavým patří sbírka skla, porcelánu či lapidárium, obsahující architektonické fragmenty, náhrobky a další kamenné artefakty, které se svým původem vztahují převážně k Ivančicím a okolí. Zajímavá je také kolekce dýmek nebo rozsahem malý soubor důlních lamp, dokládající hornickou minulost na Rosicko-Oslavansku. Pozornost si zaslouží sbírka lékárna, která obsahuje převážně předměty z lékárny v Dolních Kounicích, sbírka nábytku a také sbírka numizmatická, v níž jsou mimo jiné zastoupeny několika exempláři české denáry z 11. století. Bohatá je sbírková knihovna s cennými exempláři starých tisků. Nachází se zde též sbírka historických fotografií Ivančic, soubor pohlednic, plakátů a také sbírka rukopisů, obsahující mimo jiné zlomek českobratrského kancionálu z přelomu 16. a 17. století. K významným patří pozůstalost kněze, spisovatele a sběratele pohádek Beneše Metoda Kuldy a také pozůstalost kněze Tomáše Procházky.

V ivančickém muzeu není samostatně vyčleněná etnografická sbírka, ale etnografika jsou součástí několika jiných podsbírek. Předměty jsou velmi různorodé a pocházejí z časového období od 2. poloviny 18. století až do 1. poloviny 20. století. Podstatnou část tvoří soubor textilních součástek, který obsahuje jak předměty z lidového prostředí (např. koutní plachty, součásti krojů), tak z měšťanského prostředí (např. klobouky, hedvábné kabátky, slunečníky). Bohatá je sbírka lidové keramiky. Ivančice byly významným centrem produkce keramiky, a proto v ní převažují místní výrobky, zastoupeny jsou ale i předměty ze západní Moravy, z Vyškovska nebo ze západního Slovenska. Dále se zde nachází lidové podmalby, mezi nimiž převažují jihočeská a jihomoravská díla, ale několika kusy je zastoupena také Vysočina. Námětově se jedná převážně o obrazy svatých, ale také například o kvalitní doklad evangelické podmalby v podobě zápisu tolerančního patentu. Ve výčtu etnografik můžeme zmínit mimo jiné lidové plastiky, religiózní plastiky pod sklem (tzv. šturcy) nebo vyškrabávané kraslice či perníkářské formy. K zajímavým patří také malovaný nábytek. Jedná se o několik truhel, misníky, skříň a kolébku, z nichž většina spadá do provenience mohelenského malovaného nábytku.

Sbírka umění zahrnuje celou škálu uměleckých děl napříč žánrem, technikou, časem i prostorem: od portrétů po krajinu, od pozdní gotiky až k 20. století, od drobné grafiky k rozměrným plátnům, od děl i autorů lokálních až po předměty světově uznávaných tvůrců. Zároveň je neodmyslitelně spjata s významným ivančickým rodákem a jedním z nejvýraznějších představitelů secesního umění, Alfonsem Muchou. Sbírka zahrnuje několik desítek jeho prací, a to nejen z období, kdy byl již jako dekorativní umělec známý a uznávaný ve světovém měřítku, ale obsahuje rovněž z historického hlediska velmi cenné rané kresby, osobní předměty a korespondenci. Muzeum v Ivančicích je spojeno také se jménem osobitého výtvarníka Jakuba Svobody, který svou tvorbu zasvětil především Ivančicím a okolí, a jehož obrazy vykazují hodnotu nejen uměleckou, ale i dokumentární. Z umělců, jejichž život či dílo bylo propojeno s ivančickým okolím, musíme zmínit také akademického malíře Jiřího Dvořáka či absolventa pražské UMPRUM, Miroslava Schildbergera. Od roku 2020 je v ivančickém muzeu zastoupen také místní rodák Fritz Sinaiberger, který proslul jako malíř pod jménem Frederick B. Serger především v USA. Ze staršího období se sbírka umění může pochlubit vynikající řezbářskou prací z období pozdní gotiky v podobě skulptury neznámého světce s knihou, barokními plastikami i rozměrným plátnem významného barokního malíře Josefa Winterhaldera ml. s tematikou loučení sv. Petra a Pavla.

Přírodopisná sbírka obsahuje předměty převážně mineralogicko-petrografického a paleontologického charakteru. Minerály a horniny jsou zastoupeny množstvím vzorků z Ivančic a okolí, ve větší míře například ze sedimentárních štěrko-pískových teras, v nichž se nacházejí dokonce i gravitačně transportované jurské křemité geody z Rudic. Paleontologická kolekce je početně malá, ale velmi kvalitní. Jsou zde zastoupeny velké otisky kapradinovitých, plavuňovitých a přesličkovitých rostlin, které pocházejí z permokarbonských sedimentů jižní části boskovické brázdy, konkrétně z Rosicko-oslavanského uhelného souvrství. Z fosilní fauny se zde nachází otisky ryb a mlžů. Několika exempláři jsou zastoupeny také předměty pocházející z Ekvádoru (např. lebka kajmana, taška z kůže pásovce, tsantsa). Zajímavostí jsou i lidské lebky pokryté minerálem brushitem.

Z našich sbírek

muzeum brnenska

Muzeum
Brněnska

příspěvková organizace
více informací
vila low beer

Vila
Löw-Beer

v Brně
více informací
mohyla miru
Památník

Mohyla
míru

více informací

Podhorácké
muzeum

klášter porta coeli
více informací
podhoracke muzeum

Muzeum ve
Šlapanicích

scholasterie
více informací
muzeum slapanice

Památník
písemnictví

na Moravě
více informací
pamatnik pisemnictvi

partner jihomoravsky kraj partner asociace muzeii partner cesky rozhlas

All Rights Reserved Muzeum Brněnska © 2020, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.